II Premi Vila-seca Inèdit: treball de recerca local de batxillerat

inedit.a5-2017

 Premis

Objecte
La Biblioteca de Vila-seca i la Regidoria d'Universitat, Cultura i Excel·lència convoquen la segona edició del premi VILA-SECA INÈDIT: treball de recerca local de batxillerat.

Bases
1. Es podran presentar al premi els alumnes de batxillerat del curs 2017/2018 de centres educatius de Vila-seca o de les comarques veïnes que hagin realitzat el treball de recerca sobre temes d'àmbit local del municipi, tant des del punt de vista científic i tècnic com cultural, històric, social, etc.

2. Els treballs seran originals i inèdits i redactats en català. Hauran de tenir el vistiplau dels tutors del centre educatiu.

Tractaran sobre temes relacionats amb el municipi, de les diferents àrees del coneixement, com per exemple: medi ambient i paisatge, botànica, zoologia, geologia, salut, indústria, agricultura, turisme, arquitectura i patrimoni, arqueologia i història, societat, cultura i tradicions, genealogia, biografia, bibliografia, toponímia, etc.
En homenatge a Maria Elena Maseras, la convocatòria inclou un reconeixement al millor treball sobre estudis de dones i gènere.

3. Es valoraran diferents aspectes del treball presentat:
El rigor i l'originalitat en el tractament del tema, les noves aportacions a la recerca, etc.
La metodologia (idoneïtat de les fonts d'informació, investigació experimental...)
La presentació (recursos gràfics, exposició de continguts, disseny, etc.)

4. Premi Biblioteca de Vila-seca, un ordinador portàtil valorat en 450 € i un lot de llibres.
Premi Agrupació Cultural de Vila-seca. Secció de Lletres, una tauleta valorada en 150 € i un lot de llibres.
Premi Centre d'Estudis Vila-secans Maria Elena Maseras. Dones i gènere, 100 € i un lot de llibres.
Els treballs guanyadors seran publicats al web d'història local de la Biblioteca. www.bibliotecavila-seca.cat.
Els tutors dels alumnes premiats rebran un diploma acreditatiu de reconeixement.

En el cas de que un treball col·lectiu sigui premiat, es podrà distribuir el valor del premi entre tots els autors.
El lliurament dels premis es farà en un acte públic el mes de maig de 2018.

5. Es presentarà un original en paper i una còpia digital en format PDF. Caldrà que els treballs estiguin signats amb pseudònim. S'hauran d'acompanyar d'un sobre tancat que inclourà un full amb el títol del treball i les dades dels autors: nom i cognoms, DNI, adreça postal, correu electrònic, telèfon de contacte i centre educatiu i tutor del projecte.
A la coberta del sobre hi haurà de figurar el títol del treball i el pseudònim.
El lloc de presentació serà la Biblioteca Pública c/Tarragona, 7 43480 de VILA-SECA. Tel. 977 391363, a/e: bm.vila-seca@vila-seca.cat
El termini màxim fixat per presentar els originals serà el 16 d'abril de 2018.

6. El jurat estarà format per cinc membres: un representant de l'Agrupació Cultural de Vila-seca, un representant del Centre d'Estudis Vila-secans Maria Elena Maseras, un representant de l'àmbit docent, un representant de la Biblioteca i el regidor de cultura que actuarà com a president del Jurat.
El jurat podrà declarar el premi desert si les obres presentades no s'ajusten a les bases d'aquesta convocatòria o no reuneixen la qualitat requerida.
El president del Jurat es farà càrrec de resoldre altres qüestions no previstes.

7. L'acceptació del premi comportarà l'autorització a comunicar públicament els treballs a través d'Internet al web de la Biblioteca d'acord amb la llicència Creative Commons o la reproducció per altres mitjans.
Si l'autor publica el treball per altres mitjans, hi haurà de fer constar el premi obtingut.

8. Els treballs no premiats es podran recollir a la Biblioteca Pública de Vila-seca a partir del 12 de juny de 2018.

9. La participació en aquest premi comporta l'acceptació de les bases.

Ermita de la Nostra Verge de La Pineda  d’Elizaveta Jiménez Chizhonok

Eines

tr-joves0