Traductor

Els llocs
Jaciments arqueològics

Els Aragalls

Es troba en la zona del Parc de la Torre d’en Dolça, entre aquesta i el camí del Racó. Jaciment corresponent al segle II a.C., amb una continuïtat almenys fins al final del segle III d.C. Actualment està en període d’excavació. La primera fase ha posat al descobert els murs i la base d’un dipòsit amb revestiment d’opus signinum. També hi ha restes d’un paviment relacionat, possiblement, amb una premsa.

Bibliografia

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."